Obchodní podmínky

Provozovatel: Mgr. Magdalena Černá se sídlem Jablunkov 103, 73991 Jablunkov, Česká republika,  

IČ: 01863304, DIČ: CZ8753065453 (neplátce DPH) pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.majab.cz

email: info@majab.cz

Telefon: +420732451899

 

Adresa pro zasílání reklamací a vrácení zboží ve 14denní lhůtě:

Magdalena Černá, Jablunkov 103, 73991 Jablunkov.

 

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Kupující učiněním objednávky akceptuje zde uvedené obchodní podmínky. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami a jsou pro obě strany závazné.

Prodávající = provozovatel

Kupující:
Spotřebitel, který objednává zboží u prodávajícího.

Záruční list, faktura:
Faktura vystavená prodávajícím, která obsahuje zákonem stanovené minimum náležitostí.

Objednávka, kupní smlouva:
Objednávka učiněná v e-shopu, e-mailem nebo  písemně, je návrhem kupní smlouvy. V případě tiskových chyb si prodávající vyhrazuje právo informovat spotřebitele o nastalé změně v návrhu kupní smlouvy. Jestliže nebude spotřebitel s navrženou změnou souhlasit, má právo od návrhu kupní smlouvy do 24h odstoupit bez sankcí.

Kupní smlouva je uzavřená dodáním objednaného zboží.


Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech formulářem předepsaných údajů. Prodávající je v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše ceny) oprávněn požádat kupujícího o autorizaci objednávky.

Potvrzením objednávky stvrzuje spotřebitel souhlas s obchodními podmínkami, platnými v den podání objednávky. 

Spotřebitel má právo do 24 hodin stornovat objednávku bez sankcí.

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu www.majab.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu týkající se tohoto zboží.

2.2. Objednávka kupujícího učiněná prostřednictvím internetového obchodu www.majab.cz nebo prostřednictvím telefonu je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Prodávající potvrdí neprodleně přijetí objednávky prostřednictvím emailu na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací prodávajícího návrhu na uzavření kupní smlouvy.

2.3. Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit prostřednictvím emailu nebo telefonu.

2.4. Kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace prodávajícího prostřednictvím emailu.

2.5. Ceny zboží a služeb (např. poštovné) uvedené na webovém rozhraní jsou v CZK včetně příslušné sazby DPH dle platné legislativy.

2.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavření kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

Předmětem smlouvy jsou položky uvedené v kupní smlouvě – objednávce (dále jen zboží). Prodávající se zavazuje dodat zboží bez závad, opatřené českým návodem k použití a platným dokladem o koupi.

 

2.7 Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 

3. DODACÍ LHŮTA

Zboží je expedováno nejdéle do 7 pracovních dnů od přijetí platby na účet (v závislosti na zvoleném způsobu platby). 
Pokud není požadované zboží skladem, bude zákazník  obratem informován na uvedené kontakty a zboží bude doručeno v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 2 týdnů od přijetí objednávky nebo platby na účet.
Ve zvláštních případech, u zboží na objednávku, je termín dodání uveden zvlášť vždy u konkrétního zboží.
Kupující bude v co nejkratší době od učinění objednávky informován o přijetí a jejím následném zpracování.

4. CENA A PLATBA ZBOŽÍ

Uvedené ceny jsou platné v okamžiku objednání - nejedná-li se o tiskovou chybu, viz bod 1. 
Kupní cenu lze uhradit předem na účet prodávajícího nebo na dobírku.5. CENA DOPRAVNÉHO

Při dodání zboží bude kupujícímu účtováno dopravné dle zvoleného typu platby následovně:

AKTUÁLNÍ CENÍK PŘEPRAVY

 

Na Slovensko:

Platba pouze předem na účet (FIO).

Dodání dle tarifů České pošty, Zásilkovna.cz nebo Uloženka.cz

 

 

6. ZÁRUKA

Pokud není stanoveno jinak, trvá záruční lhůta 24 měsíců, a to pouze na výrobky sloužící k běžnému, nekomerčnímu používání. Záruka se vztahuje na výrobní vady.


Kupující má v rámci záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady výrobku. Pokud to není možné, je kupující oprávněn žádat přiměřenou slevu z ceny výrobku. Vzhledem k charakteru zboží lze právo na výměnu nebo odstoupení od kupní smlouvy uplatnit pouze u nepoužitého výrobku.


Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, při platbě na dobírku dnem převzetí a zaplacení zboží, při platbě předem na účet dnem vyexpedování zboží prodávajícím.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva z vadného plnění se řídí ustanovením zákona § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, který upravuje způsob a podmínky.

Adresa pro zasílání reklamací: Magdaléne Černá, Jablunkov 103, 73991 Jablunkov

Podmínky pro uznání nároků práva z vadného plnění:
- výrobek byl používán v souladu s návodem a určením
- vada byla oznámena neprodleně po zjištění
- byl předložen doklad o zakoupení a vyplněn Reklamační formulář
- reklamaci je kupující povinen uplatnit u prodávajícího
- prodávající posoudí oprávněnost reklamace a rozhodne o způsobu řešení
- pokud nebude vada zjištěna nebo pokud se nebude jednat o vadu podléhající záručním podmínkám, nebude reklamace uznána a kupující je povinen prodávajícímu uhradit případné náklady s tím vzniklé

- zboží bude k posouzení přijatou pouze vyprané a čisté, řádně vysušené, bez zápachu a další stop znečištění. V opačném případě bude zasláno zpět odesílateli bez předchozího upozornění.


Práva z vadného plnění nelze uplatnit 
- při běžném opotřebení výrobku
- při nesprávném použití výrobku
- při poškození výrobku zaviněném nesprávnou údržbou
Prodávající nenese zodpovědnost za poškození zboží během přepravy.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci do 30 dnů ode dne převzetí předmětu reklamace. Prodávající o výsledku reklamace obratem vyrozumí spotřebitele.

Postup uplatnění práva z vadného plnění:

1. Zákazník nejdříve vyrozumí prodávajícího emailem, popíše situaci a vadu výrobku, případně přiloží fotografie vady - na emailovou adresu info@majab.cz

2. Adresa pro zasílání Magdalena Černá, Jablunkov 103, 73991 Jablunkov.

3. Zákazník vyrozumí prodávajícího emailem nebo zprávou sms o odeslání zásilky (důležité! - pošta nám občas nepodá oznámení o zásilce a vám se tato zásilka může vrátit jako nevyzvednutá, pokud o ní nevím!).

 

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

a) Při zakoupení zboží v e-shopu www.majab.cz  má kupující právo vrátit zboží bez udání důvodů do 14 dnů od jeho zakoupení resp. převzetí. Vrácené zboží musí být nepoužité a musí k němu být přiložena kopie faktury a Formulář pro odstoupení ve 14denní lhůtě. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.


b) Jelikož má zboží charakter osobních hygienických pomůcek, není možné uplatnit právo vrácení zboží u již použitých výrobků.


c) Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy podle § 53 odstavce 7 Občanského zákoníku, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží - tzn. kupující nese náklady, které prodejci vznikly opotřebením zboží.  


d) Při vrácení zboží bez udání důvodů bude zaplacená částka poukázána na číslo účtu předložené kupujícím.

 Prodávající vrátí uhrazenou částku kupujícímu dle podmínek uvedených výše nejpozději do 30 dnů od dne odstoupení od smlouvy.

e) K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz
f) Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).Při vrácení zboží nebude akceptována dobírka!

e) Kupující nemůže odstoupit od smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

 

 

9. Ochrana osobních dat se řídí 

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a také nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) 

 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

 4. Odesláním objednávky kupující souhlasí se zařazením svých údajů do databáze prodávajícího.

 5. Prodávající se zavazuje neposkytnout tyto údaje třetím osobám bez předchozícho souhlasu kupujícího - vyjma osob, které dopravují zboží - Česká pošta, PPL, Zásilkovna a Uloženka a také zpracovatelům cookies a Smartsupp.com, s.r.o.

 6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

 7. Provozovatelka eshopu je dle zákona 101/2000 Sb. § 16 registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

10. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování.

 

Ve Zlíně, 25.5.2018